Sport Medica

Prof. dr Aleksandar Klašnja

Aleksandar Klašnja

Specijalista sportske medicine

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant - sportska medicina

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Prof. dr Aleksandar Klašnja je specijalista medicine sporta. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu  2005. godine sa prosečnom ocenom 9.03 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Poslediplomske (master) studije iz Fiziologije je upisao 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i odbranio završni rad 2008. godine pod nazivom „Komparativna analiza primene četiri postupka Wingate testa u oceni anaerobnog kapaciteta. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj dozirane fizičke aktivnosti na osobe sa sindromom hroničnog umora” je odbranio 2013. godine.

 

Zaposlen je na Katedri za fiziologiju i na Katedri za sportsku medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i u zvanje vanrednog profesora je biran 2019. godine. Autor i koautor je brojnih radova u inostranim i domaćim naučnim časopisima. Specijalizaciju iz Medicine sporta je završio 2015. godine. Pored klasične medicine završio je školovanje i iz klasične homeopatije.